• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Artikel 1 toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten in de uiterlijke verzorgingbranche tussen de ondernemer en de consument.

Artikel 2 totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de consument gevraagd heeft om een behandeling en de ondernemer aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren.
 2. Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen dient de ondernemer de consument te informeren over de ter zake geldende prijs. Bij een reeks behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden verhoogd.
 3. Annulering van de afspraak kan alleen geschieden na onderling overleg. Bij annulering binnen 24 uur van de afspraak wordt de consument verplicht 50% van de afgesproken behandelingskosten alsnog te voldoen. Echter indien direct een nieuwe afspraak wordt gemaakt dan vervalt deze verplichting.

Artikel 3 verplichtingen van de ondernemer

 1. De ondernemer staat er voor in dat de door haar verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.
 2. De ondernemer licht de consument in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. De ondernemer vraagt de consument naar informatie die relevant is om de behandeling goed te kunnen uitvoeren.
 3. De ondernemer zal geen handeling verrichten die buiten haar beroepscompetenties valt.

Artikel 4 verplichtingen van de consument

 1. De consument dient de ondernemer voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.
 2. De consument heeft de plicht alle door de ondernemer gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.

Artikel 5 betaling

 1. Betalingen aan de ondernemer dienen contant met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bankrekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
 2. Bij een reeks behandelingen kan de ondernemer de consument verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal 50% van de totaalprijs. Het resterende deel van de totaalprijs zal na voltooiing van de reeks behandelingen in rekening worden gebracht.

Artikel 6 aansprakelijkheid

 1. De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.
 2. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor de door de consument veroorzaakte tekortkoming.

Artikel 7 klachten

 1. Het verdient sterke aanbeveling dat de consument tekortkomingen per omgaande bij de ondernemer indient. Te lang wachten met klagen kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de consument.
 2. De ondernemer dient klachten afdoende te onderzoeken. De ondernemer zal eventuele bewezen tekortkomingen zo spoedig mogelijk herstellen.